ชื่อ - นามสกุล :นายวัชระ น่วมอินทร์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สุขศึกษา พลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ