ชื่อ - นามสกุล :นายคำรณ ขอบบัวคลี่
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :